RealSpektrum Aukce » články » Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky účasti na elektronické aukci nemovitostí provozovatele společnosti REAL SPEKTRUM a.s. na adrese www.realitydrazby.cz
Platné a účinné od 1.1.2014

 

Označením pole „Souhlasím s Obchodními podmínkami“ poskytuje Účastník svůj souhlas s následujícím zněním obchodních podmínek, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy, pokud je smlouva s účastníkem uzavírána. Svou účastí na aukci účastník stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

I. Úvodní ustanovení, definice, výklad pojmů 

 1. Provozovatel aukce - REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Náměstí republiky 8/656, PSČ 110 00, doručovací adresa Lidická 77, 602 00 Brno, IČ: 25314718, DIČ: CZ25314718, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6807.
 2. Aukční systém - aukční systém provozovaný na adrese www.realitydrazby.cz, který je automatizovanou veřejnou internetovou aplikací zprostředkování prodeje a nákupu nemovitých věcí, příp. převodu práv a jiných majetkových hodnot. Aukční systém není veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku, veřejným příslibem ani návrhem na uzavření smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 3. Účastník – fyzická nebo právnická osoba, která má zájem nabýt předmět aukce do vlastnictví a pro tyto potřeby splňuje všechny požadavky kladené právním řádem ČR.
 4. Vyhlašovatel – prodávající, kterému svědčí vlastnické právo k předmětu aukce
 5. Forma aukce – aukce probíhá formou tzv. anglické aukce, kdy se draží od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník, který nabídne nejvyšší cenu a splní všechny podmínky aukce.
 6. Aukční vyhláška – dokument, který vydává provozovatel aukce v případě každé zahajované aukce, a který podrobněji specifikuje předmět aukce.
 7. Registrace – vyplnění přihlašovacích údajů, tedy přihlašovacího jména a hesla na webu www.realitydrazby.cz, tedy zřízení uživatelského účtu. Registrace je podmínkou účasti v elektronické aukci.

 II. Všeobecné obchodní podmínky, Smlouva

 1. Smlouva – smlouva o užívání Aukčního systému na adrese www.realitydrazby.cz uzavřená mezi Provozovatelem aukce a Účastníkem, v listinné podobě. Uzavření Smlouvy může být nahrazeno zasláním Aukčí vyhlášky a přihlašovacího jména a hesla na web www.realitydrazby.cz.
 2. Uzavření Smlouvy – podpis smlouvy mezi Účastníkem a Provozovatelem v listinné podobě, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 3. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 4. Pokud není v Aukční vyhlášce výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek není Aukční vyhláškou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Všeobecné obchodní podmínky.

III. Účast v aukci

 1. Jako Vyhlašovatel může být účastníkem aukce pouze osoba, která je plně svéprávná a která uzavřela s Provozovatelem aukce příslušnou zprostředkovatelskou smlouvu.
 2. Jako Účastník může být účastníkem aukce pouze osoba, která je plně svéprávná, která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu nebo obdržela aukční vyhlášku, a která si současně zřídila v aukčním systému uživatelský účet (registrace).
 3. Účastník je povinen při uzavírání Smlouvy uvést dostatečně specifikující údaje, které mu budou umožňovat nabytí nemovitostí dle příslušných právní předpisů (zejm. Katastrálního zákona apod.), jakož při registraci je povinen uvést uživatelské jméno (login).
 4. Účastník se zavazuje oznámit Provozovateli aukce případnou změnu identifikačních údajů bez zbytečného odkladu poté, co nastala. Účastník odpovídá za škodu vzniklou neuvedením pravdivých identifikačních údajů.
 5. Účastník je povinen zabezpečit přístup na svůj účet – tj. přístupové údaje, zejména jméno a heslo získané při registraci, je povinen chránit před zveřejněním třetím osobám a odpovídá za případné zneužití tohoto účtu. Účastník není oprávněn namítat, že se aukce nezúčastnil, ledaže oznámí Provozovateli aukce do okamžiku zahájení konkrétní aukce, že má důvodné pochybnosti o tom, že k jeho účtu získala přístup třetí osoba.  
 6. Provozovatel aukce je oprávněn vyzvat Účastníka v případě pochybností o správnosti jeho identifikačních údajů k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel aukce oprávněn uživatelský účet Účastníka zablokovat.
 7. Účastník je oprávněn zúčastnit se jakékoli aukce konané v Aukčním systému, splní-li podmínky stanovené pro účast v konkrétní aukci. Takovými podmínkami může být např. akceptace vzoru kupní smlouvy dle čl. IX. odst. 2 těchto podmínek, minimální příhoz apod. Provozovatel aukce si vyhrazuje právo neumožnit účast v aukci Účastníku, který nesplnil podmínky, které se konkrétní aukce týkají.
 8. Stane-li se Účastník vítězem aukce, je povinen uzavřít příslušnou smlouvu nutnou k převodu vlastnického práva k předmětu aukce (kupní smlouvu dle čl. IX. těchto podmínek), a zaplatit kupní cenu ve lhůtě stanovené v podmínkách aukce. Každý Účastník vyslovuje akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek při registraci do systému a svou účastí v aukci souhlas s tímto ustanovením a souhlasí s touto povinností.

IV. Předmět aukce

 1. Předmětem aukce mohou být následující věci, práva a majetkové hodnoty:
  a) věci nemovité (pozemky, budovy, bytové jednotky, nebytové jednotky)
  b) práva spojená s členstvím v bytovém družstvu
  c) cenné papíry (v případě, že nemovitost se nachází ve vlastnictví právnické osoby a předmětem převodu je tato právnická osoba (resp. např. podíly na ní či akcie této osoby)
  d) jiná práva a majetkové hodnoty, které se mohou stát předmětem převodu a jejichž zprostředkování převodu není vyloučeno z povahy věci (např. při převodu nemovitostí v rámci převodu obchodního závodu či jeho části).
 2. Vyhlašovatel je oprávněn nabízet v aukci pouze věci, jichž je vlastníkem, a práva, která mu náleží, případně věci nebo práva, která je oprávněn zcizit dle zvláštního zákona. Provozovatel aukce je oprávněn jednostranně rozhodovat o tom, jaké věci, práva či majetkové hodnoty nelze prostřednictvím aukčního systému nabízet.
 3. Předmět dané konkrétní aukce bude vymezen v aukční vyhlášce.

V. Podmínky aukce

 1. Provozovatel aukce bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující pracovní den po řádné registraci Účastníkem, umožní tomuto Účastníku účast v aukci. Provozovatel aukce z technických důvodů nezaručuje umožnění účasti na aukci tomu, kdo požádá o registraci prostřednictvím systému později, nežli do 17:00 hod. pracovního dne předcházejícího dni ukončení aukce.
 2. Umožněním účasti v aukci se dle předchozího odstavce tohoto článku rozumí provedení takových technických opatření, v jejichž důsledku bude Účastníku umožněno nabízet v konkrétní aukci kupní cenu a činit příhozy.    

VI. Průběh aukce

 1. Aukce v Aukčním systému je zahájena k okamžiku určeném Provozovatelem aukce, a to v závislosti na podmínkách aukce dohodnutých s Vyhlašovatelem. Od tohoto okamžiku může Účastník činit příhozy (navrhovat výši ceny předmětu aukce nad vyvolávací cenu). Výše příhozu vyplývá z podmínek aukce, může být omezena minimální výší příhozů.
 2. Aukce probíhá tak, že se draží od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stává osoba, která nabídne nejvyšší cenu a splní všechny podmínky aukce.
 3. Kupující je oprávněn činit příhozy až do okamžiku ukončení aukce.
 4. Aukce trvá po dobu stanovenou Provozovatelem aukce, a to v závislosti na podmínkách aukce dohodnutých s Vyhlašovatelem.
 5. Vyhlašovatel může pro danou aukci stanovit tzv. limitní cenu, tedy minimální kupní cenu, za kterou je ochoten předmět aukce prodat. V případě, že je u aukce zadán údaj o existenci limitní ceny, znamená to, že Vyhlašovatel sdělil tuto limitní cenu Provozovateli aukce před začátkem aukce. V případě, že v průběhu aukce nebude dosaženo této limitní ceny, je Vyhlašovatel oprávněn po skončení aukce rozhodnout, že prodej neuskuteční. V případě, že v průběhu aukce je dosaženo limitní ceny, aukce pokračuje dále až do termínu jejího ukončení. V takovém případě se Vyhlašovatel zavazuje prodat předmět aukce za kupní cenu, která odpovídá nejvyšší nabídnuté částce dle výsledků aukce.

VII. Ukončení aukce

 1. Aukce končí:  
  a) okamžikem uvedeným u jednotlivé aukce,
  b) zrušením aukce ze strany Vyhlašovatele dle podmínek odst. 3) tohoto článku,
  c) zrušením aukce ze strany Vyhlašovatele aukce dle čl. XI. odst. 2) těchto podmínek.
 2. V případech uvedených v odst. 1) písm. b) a c) tohoto článku končí aukce bez nalezení vítěze aukce.
 3. Vyhlašovatel je oprávněn zrušit aukci na základě podmínek sjednaných ve smlouvě s Provozovatelem aukce.
 4. Vítězem aukce je účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu a splní k okamžiku ukončení aukce všechny podmínky dané konkrétní aukce. O vítězství v konkrétní aukci je vítěz aukce informován e-mailem ze strany Provozovatele aukce. Pokud vítěz aukce neuzavře kupní smlouvu s Vyhlašovatelem, bude umožněno dalším v pořadí (tj. nejdříve druhému, následně třetímu, příp. dalším), kteří nabídli minimálně tzv. limitní cenu, aby uzavřeli kupní smlouvu s Vyhlašovatelem.

 VIII. Kupní cena, odměna (provize – úplata) pro Provozovatele aukce

 1. Provozovatel aukce má za služby poskytované na www.realitydrazby.cz právo na provizi.
 2. Konkrétní výše provize Provozovatele aukce a povinnost provizi hradit bude stanovena ve Smlouvě nebo v Aukční vyhlášce.
 3. Kupní cena je cena, za kterou prodávající prodává vítězi aukce předmět prodeje, a odpovídá výsledkům elektronické aukce.
 4. V případě, že Účastník aukce poruší tyto Všeobecné obchodní podmínky, právní předpisy, případně se chová v rozporu s dobrými mravy či obchodními zvyklostmi tím, že např. naruší provoz systému, uvede nepravdivé údaje činí zjevně neodůvodněná podání, jako vítěz konkrétní aukce neuzavře z důvodů na své straně kupní smlouvu nebo neuhradí řádně a včas kupní cenu dle uzavřené kupní smlouvy, odpovídá v plném rozsahu za vzniklou škodu. Tím nejsou dotčena ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících následky takového jednání (např. přestupkový zákon, trestní zákoník).  

IX. Uzavření kupní smlouvy

 1. Vítěz aukce má příležitost uzavřít a zavazuje se uzavřít s Vyhlašovatelem, a to do 20 (dvaceti) pracovních dní od okamžiku oznámení o vítězství v konkrétní aukci, není-li v oznámení Provozovatele uvedena jiná lhůta, smlouvu nutnou k převodu vlastnického práva k předmětu aukce s prodávajícím (kupní smlouvu viz dále) nebo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy, v níž se zaváže do určité doby uzavřít smlouvu nutnou k převodu (nabytí) vlastnického (majetkového) práva k předmětu aukce. V těchto podmínkách se hovoří dále jen o kupní smlouvě, přičemž se tím má na mysli jak kupní smlouva, tak i zmíněná smlouva o uzavření budoucí smlouvy, není-li v konkrétním ustanovení uvedeno jinak.
 2. V podmínkách konkrétní aukce může být stanoveno jako podmínka pro účast v aukci uzavření kupní smlouvy ve znění vzoru kupní smlouvy. V tomto případě je znění vzoru kupní smlouvy uveřejněno v systému v přiložených souborech. Účastník se účastí v takové aukci mimo jiné zavazuje, že v případě, kdy zvítězí v aukci, uzavře příslušnou kupní smlouvu nutnou k převodu vlastnického práva k předmětu aukce pouze ve znění tohoto vzoru kupní smlouvy.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Všechny osobní údaje jsou u Provozovatele aukce uchovány v souladu s právním řádem České republiky a přáslušnými předpisy EU. Provozovatel aukce je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté Účastníkem za účelem splnění smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu Účastníka.
 2. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně vyjma případu, kdy jsou předány osobní údaje smluvní straně zamýšlené smlouvy, a to pouze za účelem splnění účelu aukce, a to vždy jen v nezbytném rozsahu nutném k jeho splnění. Data jsou dále shromažďována ze statistických, logistických a marketingových důvodů. Pokud by je Provozovatel aukce použil v souvislosti s nabídkou obchodu nebo služeb, má Účastník právo svůj souhlas k nakládání se svými osobními údaji k tomuto účelu písemně odvolat.
 3. Všechna data (osobní údaje) jsou zabezpečena proti zneužití a Účastník má právo požádat o opravu osobních údajů a zrušení registrace, tedy o vymazání svých osobních údajů z databáze Provozovatele aukce. Po předložení takové žádosti v písemné formě (na výše uvedenou doručovací adresu Provozovatele aukce) se Provozovatel aukce zavazuje odstranit požadované údaje z databáze bez zbytečného odkladu.

XI. Další podmínky

 1. Provozovatel aukce nenese odpovědnost za vážnost nabídek činěných Účastníky aukcí ani za jednotlivé předměty aukcí a práva k nim se vážící (vlastnické právo atd.).
 2. Provozovatel aukce je oprávněn ukončit probíhající aukci, jakož i změnit podmínky jednotlivé aukce na pokyn Vyhlašovatele, a to i v jejím průběhu. Provozovatel aukce je oprávněn ukončit probíhající aukci i bez pokynu Vyhlašovatele v případě, že bude mít důvodné pochybnosti o právním stavu předmětu prodeje, případně o průběhu aukce.
 3. Provozovatel aukce je oprávněn zrušit/odstranit příhoz učiněný zjevně neopodstatněně, v rozporu s dobrými mravy či obchodními zvyklostmi.
 4. Provozovatel aukce je oprávněn odepřít přístup k účtu s okamžitou platností každému, kdo poruší tyto obchodní podmínky, právní předpisy, případně se chová v rozporu s dobrými mravy či obchodními zvyklostmi (např. narušení provozu systému, uvedení nepravdivých údajů apod.).
 5. Provozovatel aukce nezaručuje absolutní funkčnost aukčního systému zejména co do neomezené dostupnosti aplikace ze sítě internet, nedotknutelnosti dat, jejich zálohu, Provozovatel aukce neodpovídá za neprovedení jednotlivých operací, nemožnost využití a dostupnost aplikace způsobených příčinami mimo kontrolu Provozovatele aukce. Provozovatel aukce je oprávněn provádět úpravy systému v kterékoliv denní i noční době během pracovních i nepracovních dnů a po dobu úprav systém zcela znepřístupnit.
 6. Každá probíhající akuce se řídí obchodními podmínkami účinnými v době jejího počátku. Znění obchodních podmínek i s datem jejich účinnosti lze nalézt na adrese www.realitydrazby.cz

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2014